Cancel Ok

Another one window

Hello!


Hello!

Porto


Публични Обявления

Публична покана за предоставяне на оферти по процедура за определяне на изпълнител.

Проектът има за обща цел нарастване на конкурентоспособността на Найкомс ЕООД чрез повишаване на технологичния (производствен) капацитет и засилване на експортния потенциал на дружеството.
В рамките на проекта ще бъдат осъществени дейности за подобряване на технологичните (производствени) процеси, за добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващите продукти и услуги, за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване в две обособени позиции:

Крайният срок за подаване на оферти е 16/03/2018. Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg) Комисията ще отваря офертите на: 19/03/2018 (дд/мм/гггг) от Час: 10,00 часа

Телемедицина: как от „Пирогов“ ще консултират пациенти по интеренет?

На 1ви Юни 2019година беше направено официално представяне пред медии на "Национална Мрежа за между Болнична Комуникация" (НМБК) базирана на платформата "Медкеър". НМБК дава възможност за осъществяване на комуникация между медицински заведения без значение от географското им разположение.