Публични Обявления


На 18.07.2018 г. приключи изпълнението на проект ДБФП № BG16RFOP002-1.001-0329-C01 Внедряване на иновативен продукт в НАЙКОМС ЕООД


Обща цел на проектното предложение е повишаване на иновационния капацитет и конкурентоспособността на Найкомс ЕООД.


Специфичната цел на проекта е внедряване в производство и пазарна реализация на иновативен продукт в две тематични области на ИСИС: „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ и „ИКТ и информатика“ - Станция за телемедицина, с приложение в отдалечената диагностика, консултация и персоналната медицина.

Целите на проекта са в съответствие с целта на процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" - да предоставя фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС. Изпълнението на проекта води до пазарна реализация на продукт в следните приоритетни направления:

Процедурата се провежда във връзка с изпълнение на проект „Внедряване на иновативен продукт в НАЙКОМС ЕООД“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001-0329-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

"Производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в наднационална производствена верига" И "Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства" на тематична област на ИСИС: ИНДУСТРИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ И БИОТЕХНОЛОГИИ. И ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии на тематична област „ИКТ И ИНФОРМАТИКА“.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца. Общата стойност на проекта е 1 404 000.00 лева, от които

  • Европейско финансиране: 835 380.00 лева
  • Национално финансиране: 147 420.00 лева
  • Собствено съфинансиране 421 200.00 лева

  • В тази връзка имаме удоволствието да ви поканим на презентация във връзка с приключването на проекта.