Публични Обявления


Днес 09.03.2018 г. публикуваме настоящата Покана за избор на изпълнител по процедура:


Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване в две обособени позиции:


Крайният срок за подаване на оферти е 16/03/2018. Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg) Комисията ще отваря офертите на: 19/03/2018 (дд/мм/гггг) от Час: 10,00 часа

Отварянето ще се състои в сградата на „Найкомс“ ЕООД на адрес: гр. София, бул. „Никола Петков“, №: 52, ет. 2

Процедурата се провежда във връзка с изпълнение на проект „Внедряване на иновативен продукт в НАЙКОМС ЕООД“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001-0329-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Документацията по процедурата може да бъде свалено от тук

- - - - - - - - - - - - - www.eufunds.bg - - - - - - - - - - - - -