Публични Обявления


Проектът „Внедряване на иновативен продукт в Найкомс ЕООД“, е финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Договорът за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0329-C01, е в рамките на приоритетна ос 1: Технологично развитие и иновации, по инвестиционен приоритет 1.1. Технологично развитие и иновации, на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. Общите допустимите разходи по проекта – 1 404 000.00 лв., от които 70% е безвъзмездната финансова помощ в размер на 982 800.00 лв. Найкомс ще съфинансира 421 200.00 лв , което съставлява 30 % от стойността на проекта.


Основните дейности, които ще се реализират в рамките на проекта са:

  Внедряване на иновационен продукт чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на 9 бр. ДМА. В рамките на тази дейност ще бъдат преодолени конкретни ограничения в отделни производствени звена чрез закупуване и внедряване на следното оборудване:
 • Машина за лазерно рязане – възможност за изрязване на метални листове с различна дебелина
 • Рутерна машина (механично рязане) – възможност за изрязване на леки метали, пластмаса, дърво
 • Абкант – огъване на метални елементи
 • Заваръчна техника – заваряване на метални елементи
 • Сървърно оборудване – хардуерно подсигуряване на наличен софтуер на фирмата

  • Резултатите, които се очаква да се реализират след интегриране на оборудването:
 • Подобрени производствени процеси чрез пуснати в експлотация 9 бр. ДМА;
 • Драстично намаляване на процесът по аутсорсинг за произвеждане на продукти на фирмата

 • Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца и се очаква да бъде финализиран през 2018 година. С въвеждане в експлоатация на предвидените за закупуване активи, Найкомс ще увеличи производствения си капацитет. Технологичните възможности на оборудването ще допринесат за подобряване на производствените процеси и повишаване на ефективността на производството чрез суровинно и ресурсно спестяване. Това ще доведе до оптимизиране на производствените разходи и намаляване на себестойността на единица продукция. Изпълнените дейности и постигнати резултати ще имплементират положителни ефекти и устойчивост върху развитието на компанията в средносрочен и дългосрочен план.