Публични Обявления


На 31.01.2017 г. в конферентната зала на Найкомс ЕООД от 11.00 часа, фирма Найкомс ЕООД организира пресконференция, на която ще представим стартиралия проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.


С него се предвижда да бъде закупено ново оборудване, което ще допринесе за подобряване на производствените процеси и повишаване на ефективността на производството чрез суровинно и ресурсно спестяване. Това ще доведе до оптимизиране на производствените разходи и намаляване на себестойността на единица продукция.


С настоящото имаме удоволствието да Ви поканим да присъствате на събитието, което се очаква да продължи не по-късно от 12:30 часа, последвано от работен обяд. На място ще имате възможност да се запознаете с целите, финансирането, сроковете и етапите за реализацията и екипа, отговорен за осъществяването проекта, както и да зададете своите въпроси.

Проектът „Внедряване на иновативен продукт в Найкомс ЕООД“, е финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Процедурата се провежда във връзка с изпълнение на проект „Внедряване на иновативен продукт в НАЙКОМС ЕООД“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001-0329-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0329-C01, е в рамките на приоритетна ос 1: Технологично развитие и иновации, по инвестиционен приоритет 1.1. Технологично развитие и иновации, на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

При въпроси и необходимост от уточнения, моля свържете се Асен Калоянов на имейл: cao@naicoms.net или тел: +359877666688