Публични Обявления

2016-09-21

Във връзка с изпълнение на проект ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1226-C01, фирма Найкомс обявява публична покана за предоставяне на оферти по процедура за определяне на изпълнител.


На 20.06.2016 г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-1226-C01 „Повишаване на технологичния (производствен) капацитет и засилване на експортния потенциал на Найкомс ЕООД“.


Допълнително Информация

Проектът има за обща цел нарастване на конкурентоспособността на Найкомс ЕООД чрез повишаване на технологичния (производствен) капацитет и засилване на експортния потенциал на дружеството.

В рамките на проекта ще бъдат осъществени дейности за подобряване на технологичните (производствени) процеси, за добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващите продукти и услуги, за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Дейностите ще бъдат реализирани чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на 32 бр. ДМА: Мобилно презентационно устройство (МПУ) и 1 бр. ДНА: Разпределител на натоварване.

Настоящият проект ще допринесе за изпълнение на следните принципи на хоризонталните политики на ЕС:

 • Устойчиво развитие
 • Равнопоставеност и недопускане на дискриминация

 • Обща цел на проектното предложение е нарастване на конкурентоспособността на Найкомс ЕООД чрез повишаване на технологичния (производствен) капацитет и засилване на експортния потенциал на дружеството.
  Специфични цели на проекта са:

 • подобряване на технологичните (производствени) процеси;
 • добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващите продукти и услуги;
 • внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

 • В резултат от изпълнение на проекта се очаква разширяване на пазарното присъствие на вътрешен и външен пазари на дружеството чрез внедрени технологии за подобряване на технологичния (производствен) процес и повишаване на ресурсната ефективност, подобряване на съществуващи продукти и услуги, намаляване на разходите за дейността и оптимизиране на технологичните процеси по предоставяне на услугата, съответно повишаване на добавената стойност на услугата за нейните потребители.

  Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

  Общата стойност на проекта е 707 700.00 лева, от които 421 081.50 лева европейско, 74 308.50 лева национално и 212 310.00 лева собствено съфинансиране.

  - - - - - - - - - - - - - www.eufunds.bg - - - - - - - - - - - - -


  Проект „Повишаване на технологичния (производствен) капацитет и засилване на експортния потенциал на Найкомс ЕООД“, ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1226-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Найкомс ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”